Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów (RODO)

Mając na względzie dbałość o właściwe przetwarzanie danych osobowych naszych Pacjentów oraz mając na uwadze obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółka Partnerska Bartnicka, Boużyk-Masłowska, Dolińska – Lekarze z siedzibą pod adresem ul. Bema 2/6, 15- 369 Białystok (REGON 052212807, NIP 5422842712), prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnię Rodzinną, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować:
  poprzez adres e-mail: przychodnia.bema2@wp.pl
  pisemnie na adres: ul. Bema 2/6, 15- 369 Białystok.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  poprzez e-mail: a.madej@qwantum.pl,
  pisemnie na adres: ul. Bema 2/6, 15- 369 Białystok.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, dokumentacji księgowej, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisami prawa regulującymi kwestie wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie potwierdzenie bądź odwołania konsultacji lekarskich; poinformowania o możliwości odbioru wyników badań; ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podanie danych jest obowiązkiem prawnym dotyczącym prowadzenia dokumentacji medycznej i w tym celu niezbędne jest podanie prawidłowych i kompletnych danych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zwłoka w pozyskaniu danych mogłaby spowodować niekorzystne skutki zdrowotne lub zagrożenie życia.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Pani/Pana przedstawicielowi ustawowemu, upoważnionej przez Panią/Pana osobie, organom uprawnionym w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli (Rzecznikowi Praw Pacjenta, Organom samorządu zawodów medycznych, konsultantom krajowym i wojewódzkim, ZUS, NFZ, Zespołom Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności), laboratoriom analitycznym i innym podmiotom medycznym, których udział jest niezbędny do zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń medycznych oraz organom, przed którymi może Pani/Pan dochodzić swoich praw lub roszczeń (np. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, prokuratura, sądy, rzecznik odpowiedzialności zawodowej). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w szczególnych przypadkach mogą być zakłady ubezpieczeń, ale wyłącznie za Pani/Pana zgodą.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym dla Administratora usługi księgowe i teleinformatyczne w celu realizacji usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej, czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W szczególnych przypadkach mogą do być okresy dłuższe lub krótsze, co zostało uregulowane w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  W przypadku faktur i dokumentów księgowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z usługą przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń.
 8. Pani/Pan następujące prawa:
  prawo dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej;
  prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub będzie ono niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień może Pani/Pan zgłosić się do Administratora lub przesłać wniosek. Dane kontaktowe są podane na początku dokumentu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 12. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski.